Kanunen kabul edilmeyen giderler hangi kanunda belirlenmiştir?

 • Gelir vergisi mükellefleri:
Gelir vergisi mükellefleri, “ticari kazançlarının tespiti” sırasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerini ve GVK’nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesinde yer alan hükümlerini dikkate almalıdır.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri:
Kurumlar vergisi mükellefleri de “kurum kazancının tespiti” sırasında yukarıdaki yasal düzenlemelere ek olarak; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ile “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesi hükümlerini de dikkate alınmalıdır.

Bir Giderin Kanunen İndirim Olarak Kabul Edilebilmesi Neye Bağlıdır?

Bunun için iki kriter belirleyicidir:
 • İndirime konu olacak giderin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması,
 • Bu giderin VUK’da açıklandığı şekilde belgelendirilmesidir.
Yani ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan ve Vergi Usul Kanununda açıklandığı şekilde belgelendirilemeyen giderler, safi kazancın tespitinde gider olarak indirilemez.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

 • Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Paralar ve Aynen Aldıkları Sair Değerler.
 • Teşebbüs Sahibinin Kendisine, Eşine, Küçük Çocuklarına İşletmeden Ödenen Aylıklar, Ücretler, İkramiyeler, Komisyonlar ve Tazminatlar
 • Teşebbüs Sahibinin İşletmeye Koyduğu Sermaye İçin Yürütülecek Faizler
 • Teşebbüs Sahibinin, Eşinin ve Küçük Çocuklarının İşletmede Cari Hesap veya Diğer Şekillerdeki Alacakları Üzerinden Yürütülecek Faizler
 • Teşebbüs Sahibinin, İlişkili Kişilerle Emsallere Uygunluk İlkesine Aykırı Olarak Belirlenmiş Bedel ya da Fiyatlar Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemler Dolayısıyla İşletme Aleyhine Oluşan Farklar
 • Her Türlü Para Cezaları ve Vergi Cezaları ile Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar
 • Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri
 • Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmede Kayıtlı Olan Yat, Kotra, Tekne, Sürat Teknesi Gibi Motorlu Deniz, Uçak ve Helikopter Gibi Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayanların Giderleri ile Amortismanları
 • Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri
 • Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması
 • VUK’un 187’nci maddesi uyarınca Envantere Alınması Zorunlu Olan Gayrimenkuller için Yapılan Kira Ödemeleri
 • Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları
 • Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

 • Öz sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler
 • Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler
 • Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar
 • Yedek Akçeler
 • Kurumlar Vergisi, Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zammı ve Faizler
 • Menkul Kıymetlerin İtibari Değerinin Altında Satışından Doğan Zararlar ve Bunlara İlişkin Olarak Ödenen Komisyonlar
 • İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri ve Amortismanları
 • Kurumların Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Tazminat Giderleri
 • Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri
 • Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri
 • Finansman Gider Kısıtlaması Uygulaması
 • Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’da Yukarıdakiler Dışında Kabul Edilmeyen Başka Giderler Nelerdir?

Vergi Hukukunun Genel İlkelerine Aykırılık Dolayısıyla Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 • Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi ile İlgili Olmayan Giderler
 • Belgelendirilemeyen Giderler
 • Kanunen Yasaklanmış Fiiller Nedeniyle Katlanılan Giderler
 • Dönemsellik İlkesine Aykırılık Dolayısıyla Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
Diğer Yasa Hükümleri Dolayısıyla Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 • Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Gider ve Zararlar
 • Kurumların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Verilen Temettü İkramiyeleri
 • Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlarda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Ayrılan Karşılıklar
 • Mükellefin Vergiye Tabi İşlemleri Üzerinden Hesaplanan Katma Değer
 • Vergisi ile İndirilebilecek Katma Değer Vergisi
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Kazancın Tespitinde İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler Dolayısıyla Ödenen Katma Değer Vergileri
 • İşletmeden Çekilen Değerler
 • Çalınan Mallar
 • Mal ve Hizmet Bağışları
 • Özel İletişim Vergisi
 • İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Karşılanan Sigorta Primleri
 • Hazine Tarafından Karşılanan Özürlü Personelin Sigorta Primi