Ticari işletmelerin belirli nedenlerden dolayı iş yerlerini farklı bölge ya da illere taşımaları, belirli kurumlara bildirmeleri sorumluluğunu getirir. Adres değişikliği bildirimi birden çok kuruma, farklı şekillerde yapıldığı için adım adım hepsinin koşullarını bilmek faydalı olur. Bu bildirimlerin zamanında ya da hiç yapılmaması halinde idari yaptırım söz konusu olabilir.

Şirketler neden adres göstermeli?

Limited veya Anonim şirketlerde adres önemli rol oynar. Şirket adresi kuruluşta Ticaret Sicil kütüğüne kaydedilir. Tüm resmi yazışmalar bu kütüğe kayıtlı adrese yapılır. Eğer fiilen bu adreste değil iseniz, önemli yazışmaları bildirimleri, vergi dairesinden ziyaretleri kaçırmış olabilirsiniz. Bilmiyorsanız, bir an önce Ticaret Sicilde kayıtlı adresinizi öğrenin, bu kayıtlı adresi kullanılmayan, boş bir adres ise hemen değiştirin. Teorik olarak Ticaret Sicilde kayıtlı şirket adresinin vergi dairesinde ve SGK’da kayıtlı adres ile aynı olması gerekir. Değil ise acilen düzeltin ve aynı adres yapın.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Limited şirkete sahipseniz adres değişikliğini bu adımları takip ederek bitirebilirsiniz. Bu adımlar aşağıdaki gibidir: 1.Öncelikle Mersis’ten başvuru yaparak talep numarası alabilirsiniz. Aldığınız talep numarası ile randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine başvuru yapabilirsiniz. 2.Dilekçe yazmalısınız. Dilekçe, şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı, şirket kaşesi basılmalıdır. Eğer dilekçe vekaleten imzalandıysa vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenmelidir. 3.Genel kurul kararı, noter onaylı bir örneği ile belgelenmeli ve düzenlenen hazirun cetveli dosyaya ilave edilmelidir. Genel kurul kararı 3 aşamada incelenebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir: •Çağrı usulüne göre toplantıda ortakların tümü yer almıyorsa, toplantı tarihinden 15 gün önce müdürler genel kurula çağrıda bulunur. Şirketin ana sözleşmesine göre bu süre uzayabilir ya da 10 güne kadar kısalabilir. Genel kurulun buradaki sorumluluğu, esas sözleşmede olması gerektiği şekilde çağrıda bulunmaktır. Bu çağrı, gerekmesi halinde internet sitesi üzerinden yapılabilir. İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan çağrı mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarafından yayımlanan ilan ile olmalıdır. Pay defterinde adı geçen pay sahipleri ile önceden şirkete pay sahipliğini ispat eden şahıslara, toplantı günüyle ilanın yer aldığı gazeteler iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. •Tüm ortakların toplantıya katılmadığı durumlarda tescil müracaatı, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazetesi kopyası ile iadeli taahhütlü bildirimi içeren belgeler ilave edilerek yapılır. Eğer şirketin ana sözleşmesinde özel çağrı usulü yer alıyorsa bu usule göre belge eklenir. •Tüzel ortak adına kararı imzalayan kişinin apostili Türkçe tercümeli sicil özeti halinde eklenir.

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bir anonim şirkete sahipseniz ve adres değişikliği yapacaksanız limited şirkette olduğu gibi anonim şirkette de bazı adımları takip etmeniz gerekir. Bu adımlar aşağıdaki gibidir: 1.Öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yaparak talep numarası almanız gerekir. Daha sonra randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine başvurabilirsiniz. 2.Dilekçe hazırlamanız gereklidir. Bu dilekçenin şirket kaşesi basılıp şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekir. Vekaleten imzalanan dilekçelerde, vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenir. 3.Noter onaylı bir yönetim kurulu kararı, aslı ve sureti dosyaya eklenerek teslim edilir.

Vergi Dairesi Yoklama İşlemleri

Şirketin yeni adresi için oluşturulacak vergi levhasından önce vergi dairesi yeni adres için yoklama yapmaktadır. Yoklamaya gelmeden önce vergi dairesi şirkete SMS yolu ile bir nevi haber vermektedir. SMS yolu ile belirtilen tarihte yoklama olacağı için şirket sahibi yeni adresinde olmalıdır. Yoklama gerçekleştikten sonra şirket sahibi tutanak imzalar ve bu işlemler bitiminde yeni vergi levhası yeni adres adına düzenlenir. Eğer yoklama günü kaçırılırsa yoklama tutanağı imzalanamadığı için vergi levhası oluşumu gerçekleşmez. Yoklama gerçekleşmediği zaman şirket sahibinin yeni yoklama günü alması gerekmektedir. Adres değişikliği ile ilgili SGK işlemleri •Adres değişikliği konusunda dilekçe hazırlanır ve ekinde yeni adresi gösterir vergi levhası verilir •Diğer resmî kurumların bilgilendirilmesi •Adres değişikliği konusunda şirketin kayıtlı olduğu diğer kurumlara bilgi verilir. (Belediye, bağlı olduğu Oda, ihracatçı birliği vs.) •Müşteri, Tedarikçi/Satıcı ve bankaları bilgilendirilmesi

Farklı ildeki bir adrese taşınma:

5510 sayılı kanuna göre iş yerinin faaliyet gösterdiği adresten farklı bir ildeki adrese taşınması halinde, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde SGK’ya iş yeri bildirgesi verilmesi gerekir. Bu durumda, eski adresten yeni adrese geçen işçilerin sigorta hakları ve yükümlülükleri kaldığı yerden devam eder. Taşınan iş yerinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi; yeni adresteki iş yerinde ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir. Ancak, bu belgelere dair yasal süreler dışında SGK’ya verilmesinden ötürü idari bir yaptırım uygulanmaz.

Aynı il içinde başka bir adrese taşınma:

İş yerini aynı il içinde farklı bir bölgeye taşımanız halinde iş yeri bildirgesi vermek zorunda değilsiniz. Ancak, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde işveren tarafından eski ve yeni bölgedeki gerekli kuruma adres değişikliği yazı ile bildirilir. Böylece, iş yerinin taşındığı bölgeye ait bilgilere dayanarak işverene yeni bir iş yeri sicil numarası verilir. Önceki ünitede yer alan iş yeri dosyasındaki tescil bilgisi ve belgelere dair birer örnek yeni bölgenin dosyasında bulundurulur. İş yerinin taşındığı bölge aynı bölgenin farklı bir alanı ise, bu taşınma işlemi sonucunda iş yerine yeni bir sicil numarası verilmez. Böyle bir durumda, taşınan iş yerine ait işçiler için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesi verilmesi zorunlu değildir.

Adres Değişikliğiyle İlgili Ticaret Odası İşlemleri Nelerdir?

İş yerinizde adres değişikliği söz konusu olduğunda genel kurul defterinde karar alınır. Genel kurul kararı, karar numarası, karar tarihi, toplantıya katılanların bilgileri, MERSİS sistemine kaydedilir. Aynı il içinde adres değişikliği yaptığınızda MERSİS bunu kabul etmez. Bu yüzden, adres değişiklik işlemini “Değişikliği Başlat” menüsü üzerinden adres güncellemesi yaparak onaya göndermeniz gerekir. Kararı onaya gönderdikten sonra MERSİS size bir referans numarası verir. Bu numarayı başvuru dilekçenize ekleyerek alınan kararı noterde onaylamanız gerekir. Sonrasında başvuru dilekçesiyle birlikte ticaret odası temsilciliklerine başvurarak işlemi tamamlamış olursunuz. Başvurunuzun onay durumunu https:/www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islem adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Gereken evraklar: Ticaret Sicil’e başvuru yaparken; •Ortaklar Kurulu ya da Yönetim Kurulu kararı •Adres değişikliğine yönelik dilekçeniz. (MERSİS başvuru no ile) •Ortaklar Kurulu ise karar alınırken orada olan ortakların gösterilmesi Bu aşamaları eksiksiz tamamlamanız durumunda Ticaret Sicil gerekli incelemeleri yapacak ve uygun görürse işlem gerçekleşecektir. Bir hafta sonra Ticaret Sicil gazetesinde de bu adres yayınlanacaktır. Şirketiniz eğer İstanbul dışında bir adresten İstanbul içinde bir adrese taşınıyorsa şirket kararı ve MERSİS aşamalarını aynı şekilde izlemeniz gerekmektedir. Bu aşamaları hallettikten sonra ise Ticaret Sicil’e başvururken şu aşamaları izlemelisiniz: •Adres değişikliğine yönelik dilekçeniz ve MERSİS no ile, şirket unvanı, sermayesi, açılış tarihi ve o tarihteki işlerinin konusu NACE koduyla beraber açık bir şekilde beyanı, •Önceki kaydolunan Sicil Müdürlüğü’nden yönetmeliğin 111. Maddesine yönelik alınan belge, •Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı veya Ortaklar Kurulu Kararı ve ortakların beyanı, •Önceki Sicil Müdürlüğünüzden alınan son sicil gazetesi, •Yetkilinin imza ve oda kayıt beyannameleri, •Yabancı ortaklardan Kuruluş Bildirim Formu, Aynı şekilde Ticaret Sicil başvurunuzu inceledikten ve uygun gördükten bir hafta sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde adresiniz beyan edilir.

Adres Değişikliği ile İlgili Vergi Dairesi İşlemleri

Adres değişikliği yaparken vergi dairesi ile ilgili işlemlerinizi vergi daireniz değişiyorsa veya değişmiyorsa olarak 2 ayrı alanda inceleyebiliriz. Her iki alanda da adres değişikliğiniz var ise bu bilgiyi en geç 15 gün içerisinde vergi dairelerine bildirmelisiniz. Eğer bağlı olduğunuz vergi dairesi değişmiyor ise; aynı kalan vergi dairenize yaptığınız adres değişikliği için yeni adres kodunuzu içeren bir dilekçe yazmanız ve bu dilekçe ile yeni yapmış olduğunuz kira kontratını teslim etmeniz gerekmektedir. İşleminizi online olarak yapmak istediğiniz takdirde, işletmenize ait olan internet vergi dairesi şifresi ile adres değişikliği başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bağlı olduğunuz vergi dairesi değişiyor ise; şirketinizden bazı belgeler istenmektedir. Temin etmeniz gereken belgeler, •Adres değişikliğini belirten Ticaret Sicil Gazetesi, •Kira kontratı, •İşe başlama formu, •İmza sirküleri ve •Şirket sahiplerinin noter onaylı nüfus cüzdan suretleri olmak üzere 5 adettir. Vergi dairesi değişiyor olsa dahi, online yapmak istediğiniz takdirde yine şirketinize ait internet vergi dairesi şifresi ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Adres Değişikliğinde MERSİS Numarası Değişir mi?

İş yerinizi taşımak istediğinizde MERSİS sistemine kaydını yapmanız gerekir. Özellikle il dışına taşınma halinde sistem sizden farklı bir ticaret sicili ister. Ancak, sistemin ticari kimliğinize atadığı MERSİS Numarası sabit kalır. MERSİS numarası, bu sisteme kaydolduğunuzda görüntüleyebileceğiniz bir numaradır. MERSİS numaranızın ne olduğunu öğrenmek için https:/mersis.gtb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Adres Değişikliğinde Vergi Levhası Değişir mi?

Vergi levhası ticari kimliğin vergi sorumluluğunu ifade eder. Var olan iş yerinizi farklı bir adrese taşıdığınızda vergi dairesine gerekli bildirimleri yapmanız gerekir. Ancak, yapılan nakil işleminde var olan vergi levhanızı kullanabilirsiniz. Burada yeni vergi dairesinin yeni adresi onaylaması önem taşır. Vergi levhası alma ya da sorgulama işlemlerini https:/intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz.