•Şahıs firması bir kişi ile kurulabilir, Limited şirket en az iki ortaklı olunmalıdır •Şahıs firması kuruluşunda sermaye şartı yoktur. Limited şirketinde ise 10.000 TL esas sermaye şartı vardır. •Şahıs firması Kurulum maliyeti 300-700 TL arasında iken, Limited Şirketi kuruluş maliyeti 3000 -4000 TL arasında gerçekleşir. •Şahıs firmasının düşük cirolarda ödeyeceği vergi Limited şirketlerine göre daha avantajlıdır. •Şahıs firmasının kapatılması Limited şirketine göre daha kolaydır. Limited Şirketinin kapılması süresi 1 yılı bulabilir •Şahıs firmasında ödeyeceğiniz vergi kar oranınıza göre kademeli olarak değişir. Limited şirketlerinde ise sabit %20’dir. •Şahıs şirketleri, resmî kurumlarda fazla bir prestiji yoktur. Ancak Limited şirketlerin prestiji fazla olur. Markalaşmak isteyenler için Limited şirket en uygun seçenektir. Limited şirkette kurumsallaşma engellerini daha kolay aşabilirsiniz. Şahıs şirketlerinde kurumsallaşmak için müsait bir yapı oluşturmak zordur. •Limited Şirketi firmalarının defter tasdik işlemleri daha detaylıdır. Muhasebe işlemleri daha fazladır. Kararlar yönetim kurulu toplantıları ile alınır. Karar alma işlemleri ve diğer yazışmalarda, toplantılar düzenlenmesi gerekir. Limited şirket seçeneklerinde işlemler, toplantı usulü ile yürütülür. Şahıs şirketlerinde ise, kurul toplantısı, oylama veya ortaklarla ilgili işlemler yoktur. Bu nedenle şahıs şirketleri daha kolaydır. •Mali müşavire defter tutma ücreti olarak aylık 80-130 lira arası ödeme yapan şahıs şirketlere nazaran, limited şirketler daha fazla ödüyor. Limited şirketler, 250-300 lira muhasebeci parası ödemektedir. İş akışı ve çalışan eleman sayısı fazla olan şirketlerde bu ücretler mali müşavire iş yükü getireceği için mali müşavirler tarafından arttırılabilir. •Avukat ile çalışma zorunluluğu Limited için zorunlu değil, ama anonim şirketlerde sermayenin 250.000 TL ve üzeri olması halinde avukat ile çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. •Eğer vakit kaybetmeden hayata geçirmek istediğin bir fikir varsa ve ticari kapasiteni genişlettikçe tüzel kişiliğe geçmeyi düşünüyorsan yoluna öncelikle bir şahıs şirketi kurarak başlayabilirsin. •Eğer bir sermayen varsa ve büyük iktisadi amaçların doğrultusunda sağlam bir yapı ile ilerlemek istiyorsan limited şirket kurabilirsin.

Şahıs Şirketlerinin Başlıca Özellikleri

•Ortakları gerçek kişilerdir. •Ortakları sınırsız sorumlu olup şirketin borçlarından dolayı tüm varlıklarıyla sorumludurlar. •Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulabilir (Komanditer ortak dışında). •Şirket sözleşmeleri ancak ortakların oybirliğiyle değişebilir. •Yalnız ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir. •Sermaye paylara bölünmemiştir. •Her ortağın yönetim temsil ve denetim hakkı vardır. •Her ortağın eşit oy hakkı vardır. •Şirket vergi mükellefi değildir. Şirketin ortakları gelir vergisi mükellefidir. •T.T.K. hükümlerine göre yedek akçe ayırmak zorunda değillerdir. •Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması zorunludur. •Yalnız tescil ve ilanla kurulurlar.

Limited Şirketin Başlıca Özellikleri

•Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503) •Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.  (TTK.md-504) •Sermayesi en az 5.000.000.000.- Tl. (TTK.md-507) (19/01/2002 BKK_2001/3500) •Her bir sermaye payı 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır. •En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541) •Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20’den az olan şirketler için) (TTK.md-536) •Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç) •Bankacılık yapamazlar •İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar) •Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar •Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik) •Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. ) •Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar •Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir. •Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.