Tahakkuk kelime anlamı olarak gerçekleşme ve yerine getirme anlamına gelmektedir. Vergi tahakkuku ise tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine denir. Beyan üzerinden alınan vergiler tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir. Tebliğ edilen vergi ödeme safhasına geldiğinde mükellefin vergiye herhangi bir itirazı olmamışsa işlem vergi mükellefine çeşitli belgeler ile belirtilir. Vergi mükellefine verilen bu bilgilere tahakkuk fişi adı verilir. Özetle vergi bedelinin ödenmesi gerektiğini belirten belgedir. Borçlu olan kimseye bu belge gönderilir. Eğer belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmazsa haciz işlemeye başlar.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Vergi tahakkuku durumunda tarih ve tebliğ edilen vergi tutarı tahakkuk fişi ile borçluya gönderilir. Ödenecek verginin süresi içinde olduğunu gösteren tahakkuk fişi mükellefe verilir. Bildirilen vergi borcunun ödenmesi gerektiği ve gerekli bilgiler tahakkuk fişinde yazılı olarak beyan edilir. Tahakkuk fişi ile mükellefe vergi ödeme emri gönderilir. Mükellefin borca itirazı yok ise işlem de çeşitli belgelerle mükellefe bildirilir. Tahakkuk fişi de bu verginin ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Borç ödemesi, tahakkuk fişinde yazılı bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır. Mükellefin kendisine tebliğ edilen belgedeki borç miktarını ödememesi durumunda haciz işlemleri için süreç başlatılabilir.

Vergi Tahakkuk Fişi Ne İşe Yarar?

Tahakkuk fişi, vergi kanunlarına göre gösterilen beyanname üzerine alınan vergilerin tahakkuk ettirilmesi işlemidir. Özellikle vergi daireleri tarafından beyanname alınması ile tahakkuk fişi de düzenlenir. Bu tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe, diğer bir nüshası ise mükellef adına beyannameyi tutan vergi dairesine teslim edilir. Bu şekilde vergi tahakkuk edilmiş olur. Ayrıca mükellefe verilen vergi tahakkuk fişi örneği de beyanname makbuzu olarak kullanılır. Vergi tahakkuk fişinin büyük önem taşıdığı vergi mükellefi olan işletme sahiplerince bilinmektedir.

Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Mükelleflere gönderilen tahakkuk fişinin herhangi bir sebepten dolayı mükellefe ulaşmadığı zamanlar olabilir. Mükellefin tahakkuk fişini almaması durumunda verginin tahakkuk süreci durdurulamayacak ya da kesintiye uğramayacaktır. Dolayısı ile tahakkuk fişi mükellef tarafından alınsın ya da alınmasın devam eden süreçte, prosedür neyse o devam edecek ve tahakkuk makbuzu vergi mükellefinin adresine posta yoluyla gönderilir. Tahakkuk fişi vergi dairesi tarafından düzenlenir. Bu tahakkuk fişi iki nüsha olarak düzenlenir. Tahakkuk fişinin bir nüshası mükellefe, diğer nüshası mükellef adına vergi dairesine verilir. Tahakkuk fişi kendisine ulaşmayan mükellefler vergi dairesine başvurarak bilgi alabilirler.

Tahakkuk Fişi İçerisinde Bulunan Bilgiler Nelerdir?

Mükelleflere gönderilen tahakkuk fişinde bazı bilgilerin yer alması zorunludur. Buna göre vergi hesabı, vergi matrahı, verginin tamamı, tahakkuk fişinin düzenlenme tarihi ve tahakkuk fişinin sıra numarası tahakkuk fişine dahil edilir. Mükellef gerçek bir kişi ise adı ve soyadı tahakkuk makbuzunda yer alır. Bu kişi tüzel kişi ise tahakkuk fişinde unvanının yer alması gerekir. Tahakkuk fişinde vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi ile ilgili bazı hükümler de kısa bilgilerle tahakkuk fişine yazılır. Vergi ödenirken mükellefin vergiye itirazı yoksa işlem çeşitli belgelerle mükellefe bildirilir. Mükelleflere verilen bu bilgilere tahakkuk fişi denir. Özetle vergi harcının ödenmesi gerektiğini belirten bir belgedir. Bu belge borçluya gönderilir. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılması zorunludur. Tebliğ edilen tahakkuk fişinde aşağıdaki bilgiler yer alır: Verginin hesabı Fişin sıra numarası Vergi türü Vergi iade tarihi Veriliş tarihi Mükellefin adı, soyadı, adresi Beyannamenin vergilendirme dönemi Verginin hesaplanması, matrahı ve tutarı Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltilmesi hakkında kısa bilgi Tahakkuk Fişi Örneği

KDV Tahakkuk Kaydı Nedir?

Katma değer vergisi, mal veya hizmet alıcısının mal ve hizmet tesliminde teslim edene ödediği vergi türüdür. İşletmeler, müşterileri gibi KDV öderler ve müşterilerinden de KDV tahsil ederler. Bu işleme KDV tahakkuk kaydı adı verilir. KDV Kanunu, işletmelere müşterilerinden tahsil ettikleri KDV nin kalanını ödedikleri tutardan düşüldükten sonra ödemelerini emretmektedir. Mahsup kaydına göre her ayın sonunda ödeme yapılması gerekir. Bir ay içinde Alınan KDV ve Ödenen KDV tutarları muhasebe kayıtları ile birbirinden çıkarılır.

Gider Tahakkukları Nedir?

Gider tahakkukları ya da gider tahakkuk hesabı, çalışma döneminde ortaya çıkan, gelecek aylarda ödenecek giderlerin takip edildiği hesaptır. Gider tahakkuk hesabı şöyle işlemektedir: Dönem sonunda dönem için hesaplanacak tutarlar ilgili gider ve zarar hesaplarına karşılık bu hesaba alacak kaydedilir. Sonraki dönemde alacakların kesinleşmesi ile hesaptaki tutarlar bu hesabın borcuna karşılık ilgili hesapların alacaklarına kaydedilerek kapatılır.

Vergi Tahakkuku Nedir?

Vergi tahakkuku, tahsil ve tebliği önemli hususlardır. Mükellefin bir vergi borcu vardır ve ödenmesi gereken tutar, beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanır. Bu işleme vergi değerlendirme süreci denir. Vergi tahakkuku, ödenecek vergi borcunun kanunlar tarafından belirlenmiş oran ve matrahlar üzerinden hesap edilerek, vergi miktarının belirlenmesidir. Vergi sistemlerinde esas olarak 5 tür değerlendirme yöntemi vardır. Bunlar; beyan yöntemi, kesim yöntemi, idari takdir yöntemi, karine veya dış gösterge yöntemi ve kaynakta vergilendirme yöntemidir. En çok tercih edilen değerlendirme yöntemi beyan yöntemidir. Önemli olan, verilen beyanın doğru olup olmadığıdır. Mükellef, bilgilerini vergi dairesine iletir ve idare bunu kontrol eder. Kesme yöntemi; Aynı durumdaki mükellefler için genel olarak miktarı belirleme yöntemine kesim yöntemi denir. Yönetim değerlendirme prosedürü daha az tercih edilir. Vergi idaresinin her bir mükellefin borcunun ayrı ayrı hesaplanmasına esas teşkil ettiği yöntemdir. Varsayım ya da dış göstergelere göre vergi borcu bazı dış göstergelere göre yapılır. Günümüzde neredeyse hiç kullanılmayan yöntemlerden biridir. Kaynakta vergilendirme prosedürü, gelir vergisinde maaş ve ücretlerin vergi borçlarının ödenmesi ve gelirin kişi tarafından alınmadan önce kaynaktan indirilerek tahsil edilmesi olarak ifade edilmektedir.