Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan vergidir.  Sermaye şirketleri, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleridir ve ‘kurum’ niteliği taşırlar. Kolektif ve adi komandit gibi şahıs şirketleri, tüzel kişiliğe sahip olsalar bile kurum olarak sayılmaz. Mükelleflerin hesap dönemleri içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üstünden hesaplanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Diğer vergi türlerinin bir oranı olduğu gibi Kurumlar Vergisi’nin de bir oranı bulunmaktadır. Gelir Vergi Kanunu gereğince gayri safi kazançtan giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplama yapılır. Kurumlar vergisi kurum kazancı üzerinden 2021 yılında yüzde 25’tir. Yıllara göre Kurumlar Vergisi oranlarına ulaşmak için https:/www.gib.gov.tr/kurumlar-vergisi-oranlari

Geçici vergi

Kurumlar vergisi mükellefleri (ticari ve zirai kazanç elde eden dar mükellef kurumlar dahil), cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi öderler. Kurumlar vergisi mükelleflerinde geçici vergi, önceki geçici vergi dönemlerini de kapsayacak biçimde kümülatif olarak belirlenen geçici vergi matrahına (2021 yılı için) %25 oranı uygulanarak hesaplanır. Hesaplanan geçici vergiden aynı senenin önceki geçici vergi dönemleriyle ilgili olarak ödenmiş olan geçici vergi toplamı düşürülerek, geçici vergi tutarı belirlenir. Geçici Vergi Beyannamesi, elektronik ortamda düzenlenerek beyan edilir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan birinci maddeye göre kurumlar vergisinin konusu olan yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik ögeler bulunuyor. Bunlar; •Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) •Kooperatifler •İktisadi kamu kuruluşları •Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır) •İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mükelleflerin ilgili hesap dönemi içinde elde ettiği safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Örneğin: vergi matrahı 100.000 TL olan bir kurum için 2021 yılına ait kurumlar vergisi tutarı: 25.000 TL olacaktır.

Kurumlar vergisine konu olan kazançlar hangileridir?

•Ticari kazanç •Zirai kazanç •Ücret •Serbest meslek kazancı •Menkul sermaye iradı •Gayri menkul sermaye iradı •Diğer irat ve kazançlar

Tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet nedir?

Tam mükellefiyet kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanların gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmesidir. Dar mükellefiyet kurumlar vergisinin konusuna dahil olan kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilmesidir. Kanuni merkez vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

Kurumlar Vergisi Tarhı

Kurumlar vergisi, Kurumlar Vergisi Kanuna göre beyannamenin verildiği vergi dairesi tarafından mükellef olanların tüzel kişiliği adına; iktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına, iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur. Tarh, vergi koyma anlamına gelir. Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergisi, bunlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar adına tarh olunur. Kurumlar vergisi, bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç gün içinde tarh edilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın ilk gününden son günü akşamına kadar, dar mükellef kurumlarda muhatabın Türkiye'yi terk etmesi durumunda ise ülkeden çıkmadan önceki 15 gün içerisinde verilir. Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin beyannameleri, özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. Kurumlar vergisi beyannamesi ile geçici vergi beyannamesi elektronik ortamda verilmektedir.

Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bildirim ve belgeler nelerdir?

•Ayrıntılı bilanço, gelir tablosu veya işletme hesabı özeti •Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler •Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler •Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim •Bilanço ve gelir tablosuyla beraber diğer mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerce düzenlenen kar dağıtım tablosu •Kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim •Transfer fiyatlandırması kapsamındaki kişiler ve işlemlerle ilgili liste •Örtülü sermaye uygulamasıyla alakalı bilgiler •Yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin form •Teknokentlerden sağlanan kazançlara dair bilgiler •Ar-Ge ve Tasarım indirimi bilgileri •KKEG (kanunen kabul edilmeyen giderler) bilgileri •İndirimli kurumlar vergisi tablosu •Nakdi sermaye artışı indirimi bilgileri •Sınai mülkiyet hakkı istisnası bilgileri •Dar mükellef ulaştırma kurumu hasılat defteri •Yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler