Şahıslarla şahıslar, kurumlarla kurumlar veya şahıslarla kurumlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Bahsedilen kâğıt ifadesini daha geniş bir şekilde açıklamak gerekirse herhangi bir konuyu ispat etmek için ibraz edilecek yazılıp, imzalanmış belgeler ile elektronik belgeleri ifade eder. Damga vergisinin alınabilmesi için ibraz edilebiliyor ya da imzalanmış veya imza yerine geçen ibarelerin olması ve hüküm içermesi de gerekmektedir. Damga vergisi, kişiler arasında, kurumlar arasında ya da kişiler ile kurumlar arasında olabilir.

Damga Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Damga vergisi mükellefi olan kişi evrakları imzalayan kişilerdir. Resmi daire ile kişi arasında bir işlem olursa vergiyi kişi ödemektedir. Mükellefler Maliye Bakanlığı tarafında belirlenir. Mükellefler tarafından vergi düzenlenen ayı izleyen ayda ödenir. Damga vergisini zamanında ödemeyenler için faiz işlemi uygulanır. Damga vergisinin 3. maddesinde, yabancı ülkelerde düzenlenen sözleşmelerle ilgili şu bilgi yer almaktadır: "Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler."

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisinin iki şekilde ödenmesi mümkündür. Bunlardan birine ‘Nispi Ödeme’ denir ve binde 8,25 olarak hesaplanır. İkinci seçenek ise Maktu Şekilde ödemedir ve 30 TL olarak ödenir. Şayet sözleşmede değer belirtilmemişse damga vergisi maktu alınır, değer varsa nispi alınır. Damga vergisi basılı biçimde damga konulması, makbuz şeklinde veya istihkaktan mahsup edilerek ödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir ve Ödenir?

Damga vergisi mükellefler tarafından ay içinde hazırlanan kâğıtların sonraki ayın 20’sinde ödenmesi gereken vergisidir. İzleyen ayın 20’nci günü akşamına kadar vergi dairesine beyan edilir. 26’ncı gününde de ödemesi yapılır. Şahısların ise, sözleşmenin imza tarihinden sonraki 15 gün içerisinde beyan edip, ödemeleri gerekir.

Damga Vergisi Oranları ve Ücretleri Nelerdir? (2022)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)(Binde 1,89)6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler(Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1.Tahkimnameler (132,30 TL) 2.Sulhnameler (132,30TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (744,10 TL)(Belli parayı ihtiva edenler dahil) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (132,30  TL) 2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları(Binde 5,69) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Emtia senetleri: aa) Makbuz senedi (Resepise)(45,40 TL TL) ab) Rehin senedi (Varant)(26,80 TL) ac) İyda senedi(4,20 TL) ad) Taşıma senedi(1,00 TL) b) Konşimentolar (26,80 TL) c)Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) 2. Ticari belgeler: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (45,40 TL) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar(102,00 TL) bb) Gelir tabloları(48,70 TL) bc) İşletme hesabı özetleri(48,70 TL) c) Barnameler (4,20 TL) d) Tasdikli manifesto nüshaları (19,80 TL) e) Ordinolar (1,00 TL) f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (19,80 TL) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59) 2. Beyannameler: (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir) a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (1,00 TL) b) Vergi beyannameleri: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri((132,30 TL) bb) Kurumlar vergisi beyannameleri(176,70 TL) bc) Katma değer vergisi beyannameleri(87,30 TL) bd) Muhtasar beyannameler(87,30 TL) be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)(87,30 TL) c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (176,30 TL) d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (64,80 TL) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (64,80 TL) f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (76,00 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 yeni Türk lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (1,00 TL)