Dijital çağa ayak uyduran pek çok sistem gibi ticari faaliyette bulunan şirketlere ait defter beyanları da artık dijital yollarla yapılabilir durumdadır. Bunu sağlamanıza yardımcı olan sistem ise Defter Beyan Sistemi’dir.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi; basit usulde defter tutan mükellefler, işletme hesabına uygun defter tutan mükellefler ve serbest meslek erbabı olan kişilerce kullanılabilir. Kayıtların elektronik sistem üzerinde tutulması, mükelleflerden defter tutması zorunlu olan kişilerin söz konusu kayıtlar ile elektronik ortam üzerinden oluşturulması ve muhafaza edilebilmesine imkân sağlayan bir sistemdir. Bildirimler ile dilekçelerin elektronik ortam üzerinden sağlanabilmesi, vergi beyannamesinin yapılabilmesi ve elektronik ortamda belge düzenleme işleminin yapılabilmesi için geliştirilmiş olan bir sistemdir.

Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanacak?

•Serbest Meslek Erbapları •İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar •Basit Usule tabi olanlar

Defter Beyan Sistemi’ne Nasıl Başvuru Yapılır?

Defter Beyan Sistemi başvuru şartlarına göre öncelikle Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından bir önceki aya ait son güne kadar başvuruyu gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuruyu www.defterbeyan.gov.tr adresine girerek gerçekleştirebileceğiniz gibi gelir vergisi dolayısıyla bağlı bulunduğunuz vergi dairesine giderek de gerçekleştirmeniz mümkündür. Defter Beyan Sistemi uygulaması devreye girdikten sonra mükellefiyet kazanan ve bahsi geçen sistemi kullanmak zorunda kalan basit usule tabi mükellefler, kendi şahısları adına ya da yetkilendirdiği meslek odası veya meslek mensupları vasıtası ile işe başlayacağı günün takip eden yedinci iş gününün mesai saati sonuna kadar vergi dairesine başvuruda bulunmalıdır. Basit usule tabi mükellefler Defter Beyan Sistemi’ne başvurularını aşağıda sıralanan kişiler ile yapabilirler: •Kendileri, •Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan” Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” gereğince düzenlenen meslek odaları, •Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bulunan” Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzalanan meslek mensuplarınca sistem başvurusu gerçekleştirilebilir.

Sistem Uygulamaya Geçtikten Sonra Mükellefiyet Tesis Ettirenler Nasıl Başvuru Yapacaktır?

Sistem uygulamaya geçtikten sonra mükellefiyet tesis ettirenler işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Ya da https:/www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yedinci iş gününün sonuna kadar saat 23:59’a kadar yapılabilir.

Defter Beyan Sistemi Giriş Adımlarını Takip Ederek Başvuru Yapalım

1.Defter Beyan Sistemi başvuru adımlarının ilki için Defter Beyan Sistemi’nin web sitesine giriş yapın. Sisteme giriş yapabilmek için şifrenizi, mükellef olarak siz veya yetkilendirdiğiniz kişi tarafından vergi dairesinden yapacağınız başvuru ile alabilirsiniz. 2.Açılan sayfanın sağ üst kısmında yer alan “Başvuru” seçeneğine tıklayın. 3.İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve Şifrenizi girin. 4.Açılan sayfada “Kendim için başvuru yapacağım” veya müşteriniz için ise; “Mükellefim için başvuru yapacağım” seçeneği ile devam edin. 5.Damga vergisi sürekli mükellefi olanların “Damga Vergisi Defteri” seçeneğini işaretlemeleri gerekir. 6.Ekleyeceğiniz bilgilerin olup olmadığını kontrol ettikten sonra “Defter-Beyan Sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyin. Ön izleme butonu yardımıyla dilerseniz çıktısını alabilirsiniz. 7.Son adım olarak “Başvuru” butonuna tıklayarak sürecinizi tamamlayın.

Sistem Üzerinden Hangi Defterler Tutulabilecektir?

Defter-Beyan Sistemi üzerinden, •İşletme defteri, •Çiftçi işletme defteri, •Serbest meslek kazanç defteri, •Amortisman defteri, •Envanter defteri, •Damga vergisi defteri, •Ambar defteri •Bitim işleri defteri Elektronik ortamda tutulabilecektir. -İşletme hesap özeti, zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap özeti ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir. -Hekimler tarafından protokol defterine, borsa acentaları ile noterler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından ise resmi defterlerine yapılan kayıtlardan bağımsız olarak, mükellefiyete ilişkin olarak yapılan işlemlerin kayıt zamanına yönelik süreler içerisinde Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. -Mükellefler, üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ile bunların amortismanlarını, Sistem üzerinden tutacakları envanter defterinde, amortisman defterinde veya amortisman listesinde gösterebilecektir.

Defter-Beyan Sistemi Üzerinden Hangi Beyannameler Gönderilebilir?

•Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi •Muhtasar Beyanname •Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi •KDV Beyannamesi •Geçici Vergi Beyannamesi •Damga Vergisi Beyannamesi

Defter Beyan Sistemi’nde Düzeltme Nasıl Yapılır?

Mükelleflerin, Defter Beyan Sistemi üzerinde yapmaları muhtemel hataların olması halinde düzeltme yapılabilmesi mümkündür. Gerekirse iptal edilebilmesi ve yeni kayıt oluşturulabilmesi de mümkündür. Gerekli düzeltmenin yapılması gereken süre içerisinde hata bulunan kaydın bulunduğu aya ait KDV beyannamesinin verilmesi gereken son gün, hatalı kayıt takvim yılının son ayına ait ise bu süre, o yıla ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gündür.

Defter-Beyan Sisteminin Avantajları Nelerdir?

•Ticari Muhasebe programı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak, web ortamının bulunduğu her yerden vergisel ve ticari tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi, •Evrak yoğunluğunun azaltılması, •Defter Tasdik işlemleri ile ilgili zaman kaybının önlenmesi, •Arşiv ve defterlerin muhafaza edilmesine yönelik maliyetlerin azaltılması, •Kayıt Dışı ekonomi ile mücadele, •Vergiye gönüllü uyumluluğun arttırılması.

Sistemden Çıkış işlemleri Nasıl Olur?

Ölüm, gaiplik veya mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi halinde Ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir. İkinci sınıftan birinci sınıf tüccar sınıfına geçilmesi halinde İkinci sınıf tüccarlar, 213 sayılı Kanunun 180 ve 181 inci maddelerinde yer alan hükümler kapsamında birinci sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutacakları izleyen takvim yılı başından itibaren Sistem kullanıcıları arasından çıkacaklardır. 213 sayılı Kanunun 180 inci maddesi kapsamında sınıf değişikliği yapılmasına yönelik sorumluluk mükelleflere aittir. Basit Usulde Vergilendirilmekten vazgeçilmesi halinde Basit usulün şartlarını haiz olup Sistemi kullanan mükelleflerden, bu usulden yararlanmayı istemediklerini ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit etmek istediklerini yazı ile bildirenler, dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından itibaren Sistemi kullanamayacaklardır. Ancak, geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.