Yasal süresi içinde verilen bir beyannamenin eksik ya da hatalı olması durumunda, mükellef tarafından yasal süre geçmeden ya da yasal süre geçtikten sonra söz konusu hata veya eksiklikleri düzeltici nitelikte yeni bir beyanname verilebilir. Öte yandan yasal süresi geçtikten sonra verilen bir beyannamede yer alan hata veya eksikliklerin giderilmesi maksadıyla da yeni beyanname verilebilmektedir. Kanuni süresi içerisinde ya da kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerdeki hata ya da eksiklikleri düzeltmek maksadıyla, ilk beyannameye ek olacak şekilde "ek beyanname" olarak veya ilk beyanı kapsayacak şekilde "düzeltme beyannamesi" olarak verilebilmektedir. Gerçek vergi matrahı üstünden lüzumlu tarhiyatın yapılması için; daha önce verilmiş olan beyannamedeki hata ya da eksikliklerle alakalı verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyannamedeki bilgileri de kapsayacak biçimde verilmesi gerekmektedir. Düzeltme beyannamelerinin; daha önce verilmiş beyannamedeki matrah ya da vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil veya iade tutarını artırıcı nitelikte olması halinde konuyu açıklayan bir dilekçe ekinde verilmesi icap etmektedir.

Düzeltme beyannamesi nasıl verilir?

Düzenlediğiniz bir beyannamede hata olduğunu fark ettiğinde öncelikle beyannameyi nasıl ve hangi ortamdan verdiğine bakmalısınız. Eğer matbu beyanname düzenlediyseniz düzeltmesi de yine matbu şekilde olmalı. Eğer beyannameyi dijital olarak hazırlayıp gönderdiyseniz bu durumda düzeltme beyannamesini de elektronik ortamda vermelisiniz. Düzeltme beyannamesi verirken önceki hata veya noksan bilginin de görünmesi gerekir. Eğer düzeltme beyannamesi ile beyanı artırıcı bir etki oluştuysa iki tahakkukun farkı kadar tahakkuk fişi kesilir. Eğer düzeltme beyannamesi beyanı azaltıcı olarak hazırlandıysa elektronik ortamda kabul edilip damga vergisinden oluşan bir tahakkuk fişi kesilir. Bu adımın ardından matbu beyannamedeki gerekli düzeltme işlemleri, bağlı olunan vergi dairesince yapılır. Elektronik ortamda düzenlenen beyanname düzeltme işlemleri ise ilgili beyanname düzenleme programı ile yapılır. Kontroller tamamlandıktan sonra onay verilir ve işlem tamamlanır. Beyanname düzeltme işlemi ilgili yasal süre içinde yapılırsa ceza alınmaz ancak yasal süre aşıldıktan sonra verilen düzeltme beyannamelerine usulsüzlük cezası kesilir.

Düzeltme beyannamesi dilekçesi nasıl hazırlanır?

Düzeltme beyannamesi vermek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmî sitesindeki Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ni doldurup GİB’e iletebilirsiniz. Dilekçedeki tüm bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız gerektiğini hatırlatalım. Açıklama bölümüne ise neden beyanname düzeltmesi yaptığınızı ayrıntılı biçimde yazmalısınız. Böylece beyanname düzeltme talebi için netlik kazandırmış ve süreci karşı tarafın onayı için pratik hale getirmiş olacaksınız.

Beyanname nasıl sorgulanır?

Beyanname düzenlendikten sonra sorgulama yapmak veya beyannamenizin durumunu takip etmek için üç farklı yöntemi kullanabilirsiniz. Her yöntemde ilgili sisteme bilgilerinizin girişini yapmanız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı’nın Beyanname Sorgulama ekranını kullanabilirsiniz: https:/uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ E-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi (İVD) yoluyla sorgulama yapabilirsiniz.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bölümünün vergi kesintileri ile ilgili hesap hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik numarası gibi önemli ve kişisel bilgilerde hataların olması halinde düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. Bu bölgede düzeltme gerçekleştirirken tüm bilgiler olması gereken hali ile yeniden yazılır. Düzeltme beyannamesini vergi dairesine iletmeniz ile vergi kesintilerinde eski beyanname hükümsüz hale gelir. Fakat, önceki tahakkuklar tümüyle hala geçerlidir. Yaptığınız düzeltme matrah artırıcı etkide ise sistem, düzeltme beyannamesinde belirtilen matrah ve önceki beyanname arasındaki fark kadar tahakkuk düzenler. Bu sebeple, iki beyannamenin de tahakkuku geçerli olur. Yaptığınız düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı etkiye sahip ise sistem, tahakkuku sıfır olarak düzenler. Yaptığınız düzenlemeyi haklı bir nedene dayandırır ve bunu belgelerseniz tahakkuk vergi dairesi tarafından düzeltilir. Ancak, yazılı açıklamanız vergi dairesi müdürü tarafından yeterli bulunmazsa düzeltme beyannameleriniz üzerinde inceleme yapılır ve sonuç buna göre belirlenir.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

SGK bildirimleri alanında bir hata yapmanız halinde düzeltme beyannamesi vermek istediğinizde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu üzerinde yalnızca iptal etmek ya da eklemek istediğiniz bilgileri girmeniz yeterlidir. Daha önce beyan ettiğiniz ve düzenlemeye gerek duymadığınız alanlar için tekrar ibare eklemenize gerek yoktur. Düzeltme işlemi yalnızca prim ve hizmet bilgilerine ilişkinse ve vergi kesintilerine ilişkin bir düzeltmeye ihtiyaç yoksa vergi kesintilerine dair önceki beyannamede belirttiğiniz bilgilerin düzeltme beyannamesinde de yer alması gerekir.

Muhtasar beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

Muhtasar düzeltme beyannamesi nasıl verilir?” sorusuna cevap arıyorsanız hemen yanıtlayalım: MuhSGK olarak da bilinen Muhtasar beyannameleri, SGK bildirimleri ile aynı ekran üzerinden verilir. Muhtasar beyannamelerinde düzeltme yapmak için yine bu ekran üzerinden işlem yapabilirsiniz.

KDV Beyanname düzeltmesi nasıl yapılır?

Vermiş olduğunuz KDV beyannamesinin ardından yaptığınız sorgulama ve takip işlemleriyle beyanda bazı eksiklik ve yanlışlıkların olduğunu fark ederseniz düzeltme beyannamesi hazırlamalısınız. Ancak KDV beyannamelerinin düzenlemesinde önemli bir püf nokta vardır. Geçmiş dönemlere ait bir KDV düzeltme beyannamesi hazırlarken değişiklik yapmayı düşündüğünüz beyanname ile en son verdiğiniz beyanname arasındaki beyannameler için de düzeltme beyannamesi oluşturmalısınız. Yaptığınız düzeltmelerin ardından ödenmesi gereken bir vergi tutarı çıkmazsa yalnızca düzeltmenin yapıldığı beyanname ile son vergilendirme dönemine ait düzeltme beyannamesini vermeniz yeterli olur. Aradaki diğer dönemler için düzeltme beyannamesi vermenize gerek kalmaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi önceki dönemler için yapılan düzeltmelerde zamana dikkat etmek gerekir. Eğer geçmiş dönemlere ait beyannameleri düzeltirken kanuni sürenin dışına çıkarsanız usulsüzlük cezası alabilirsiniz. Bu cezaların miktarları, düzeltme beyannamesinin matrah artırıcı ya da azaltıcı özellikte olmasına göre değişiklik gösterecektir.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTV düzeltme beyannamesi 3 şekilde gerekli olabilir. Bunlar; •Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi •Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme •KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi şeklindedir. Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi: ÖTV’nin konusu olan mallar üzerinde yersiz veya fazla vergi hesaplanan durumlarda gerekli işlemleri yapmanız halinde bunlarla ilgili borçlanmanız ya da ödediğiniz vergiler için düzeltme yapabilmeniz mümkündür. ÖTV üzerinden mahsup edebileceğiniz ya iade talebinde bulunabileceğiniz II sayılı listeye kayıtlı taşıtlar için dönem şartı aranmaz. Bu şekilde işlemlerin gerçekleşebilmesi için fazla veya yersiz ödenen verginin size iade edilmesi, bunun defter kaydının tutulması, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir. Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme: ÖTV kanununda yer alan II sayılı listede geçen kayıt ve tescile tabi malların tescilden sonraki iadesi durumu hariç, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi ya da matrahta değişikliklerin oluşması hallerinde düzeltme yapabilmeniz mümkün olur. ÖTV üzerinden mahsup edebileceğiniz ya da iade talebinde bulunabileceğiniz II sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallar için dönem şartı aranmaz. Ancak, işlem yapılabilmesi için iadesi gerçekleşen malların işletmeye girmesi ve bunların defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir. KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi: KDV iade alacağına mahsup yolu ile ödenen ÖTV’nin talebi halinde, iade taleplerinin esas kaynağının KDV alacağı olması sebebiyle böyle iade talepleri KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümü uyarınca uygulanır. Böyle bir durumda, iadenin gerçekleşmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin gerekli bölümlerinde belirtilen belgelerin ibrazı da gerekir.

Gelir Vergisi Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi beyannamesini diğer vergi türlerinde olduğu gibi defter beyan sistemi üzerinden oluşturabilmeniz mümkün olur. GİB’e bağlı bu sisteme kullanıcı kodunuz ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Bu sistem üzerinde oluşturduğunuz Gelir Vergisi beyannamesini düzeltebilmeniz mümkündür. Oluşan Beyannameler, öncesinde paket halinde birer taslak olarak sisteme kaydolduğundan, her oluşturduğunuz beyanname direkt olarak gerekli birimlere iletilmez. Taslağın kontrolünü sağladıktan sonra vereceğiniz onay sonrasında taslak bir beyannameye dönüşür. Yani, onay vermeden önce gerekli tüm düzenlemeleri taslak üzerinde gerçekleştirmeniz mümkün olur. Ancak, bu gibi düzenlemeleri kanuni süre içerisinde gerçekleştirmeniz önemlidir. Eğer gerekli tüm onayları verip beyannameyi oluşturduktan sonra bir hata fark ettiyseniz düzeltme beyannamesi oluşturabilirsiniz. Böyle bir durumda beyannameniz önceki beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Kanuni süresi içerisinde bu düzeltme beyannamesini vermeniz ceza almamanızı sağlar. Ancak, kanuni süre dolduktan sonra düzeltme beyannamesi vermeniz halinde matrah artırıcı ya da azaltıcı etkisine göre farklı durumlar oluşabilir. Ayrıca, süreyi aşmanız sebebiyle usulsüzlük cezası ödemeniz gerekir.

Düzeltme beyannamesi cezası hangi durumda uygulanır?

Beyanname düzeltme işlemi için belirlenmiş bir zaman dilimi vardır. Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannamesi için herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Ancak kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi vermek, cezai müeyyideye tabidir ve usulsüzlük cezası almanıza sebep olur. Peki kanuni süresinde düzeltme beyannamesi nasıl verilir? Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilmiş bildirim ya da formlara ilişkin olarak düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, elektronik ortamda kanuni sürenin sonundan başlayarak 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.