Devlete karşı ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan haciz yöntemine elektronik haciz (“e-haciz”) denilmektedir. E-Haciz işlemi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesi hükmünce uygulanır. İlgili maddeye göre, ödeme emri gönderilen borçlunun borcunun ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekir. Ödeme emri gönderilen borçlunun borcunu ödememesi durumunda ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlar. Genellikle ödenmeyen eski dönem vergilerinin e-haciz işlemi maaşlara kesinti olarak yansıtılır. E-Haciz gerektiği hallerde gayrimenkul ve taşıt gibi taşınmazlar üzerine de uygulanabilir. 6183 sayılı Kanun’a 5904 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile e-haciz işleminin hukuki altyapısı oluşturulmuştur. E-Haciz ile kamu idarelerinin iş yükü azaltılmış ve posta giderlerinden tasarruf edilmiştir.

Hangi Borçlar için E-Haciz Uygulanır?

Devlet kurumlarına ödenmemiş borçlarından ötürü, borçlu kişinin banka hesaplarına e-haciz uygulanır. E-haczi oluşturan borç türü Devlet kurumlarına olan borçları kapsar. Kullanıcıların oldukça sorguladığı, E-haciz uygulamasının geçerli olduğu bazı borçları sizler için derledik; Bunlar şöyle sıralanabilir,
  • Trafik cezaları
  • Karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları
  • Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
  • Motorlu taşıtlar vergisi
  • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları
  • RTÜK idari para cezaları
  • Öğrencilerin, KYK’ya olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
  • Sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları
  • Mahkeme cezaları
  • Tüm vergi borçları

E-Haciz Nasıl ve Kaç Günde Kaldırılır?

E-Haciz işlemi başlatılmadan önce borçluya ödeme emri tebliğ edilir ve bu tebligatın gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde borcun ödenmesi ile e-haciz işlemi başlatılamaz. Benzer şekilde 15 günlük süre içinde borcun bir kısmının ödenmesi ya da taksitlendirilmesi de haciz durumunun kaldırılması için yeterlidir. Fakat borçtan kurtulmak için bahse konu olan borcun tamamının ödenmesi gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken, borca ait en ufak bir tutarın bile kalmaması gerektiğidir. Eğer, borca ait bir tutar kalırsa bu, haczin kaldırılmasına engel olur. Borçlunun borcunu ödemeye yönelik herhangi bir hareketinin olmaması haciz işlemini başlatır. E-Haciz tebliği yapılan kişi, itiraz etmek isterse borcun olmadığı veya tebliğ tarihinde önce ödendiği yönünde tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde itirazını yazılı olarak yapmak ile yükümlüdür. Borç tamamen ödendikten sonra ilgili kurumların durumu bilmesi ve e-hacizin kaldırılması için ilgili kuruma bir dilekçe yazarak haciz işleminin kaldırılmasını talep etmesi gerekir. E-Haciz kaldırma talebine yönelik ilgili kurumun ıslak imzalı belgesi ile bankaya giderek banka hesabındaki haczin kaldırılması sağlanır. Unutulmamalıdır ki ödemesi yapılan borçların tekrar ödemesi alınamaz. Haciz işlemlerinin büyük bir çoğunluğu icra daireleri ile gerçekleşir fakat e-haciz işlemleri vergi dairesi aracılığı ile gerçekleştirilir.

E-Haciz Borcu Nasıl Sorgulanır?

E-haciz borcu sorgulamak için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine girerek e-devlet şifrenizle işlem yapmanız mümkün.

E-Haciz Olan Kredi Çekebilir Mi?

Hakkında e-haciz uygulanan borçlunun bankalardan kredi çekmesi olası olmamaktadır çünkü bankalar kredi işlemler için müşterilerinin örneğin kredi notlarına veya düzenli gelirlerine bakmaktadırlar. Sayısı arttırılabilen birçok kritere bakmaları sırasında üzerinde haciz olan müşterilerine kredi vermeye meyilli olmayacaklardır. Fakat bu durum ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

E-Haciz Borcu Nereye Ödenir?

E-Haciz uygulanan borçlu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde borcunu sorgulayabildiği gibi borcunu ödeyebilir, itiraz edebilir veya ilgili borcu için taksitlendirme yapabilmektedir.

E-Haciz Borcuna Taksitlendirme Yapılabilir Mi?

Evet. E-Haciz vergi borcu taksitlendirme tercih edilen yöntemlerdendir. Buradaki esas nokta, tebliğ edilen borcun 15 günlük süre içinde ödenecekse taksitlendirmeye gidilmesidir. Taksitlendirme için, öncelikle toplam borç tutarının %20’lik kısmı peşin ödenir, ardından kalan kısım belirlenen taksit sayısında ödenir. Borçlu olduğunuz kuruma başvurarak ilk taksiti yatırabilir, kalan kısım için ödeme garantisi vererek hesaplarınızdaki blokeyi kaldırabilirsiniz.