Tebligat resmî kurumlar veya kişiler tarafından, resmi bir işlemle ilgili olarak gönderilen evrak anlamına gelir. Tebligatlar genellikle devlet dairelerinden gelir, her konu ile ilgili olabilir. Çoğunlukla alacak- verecek davaları, hacizler, icra takipleri gibi konularda gönderilir. Tebligatın hangi resmi kurumdan geldiği evrak üzerinde mutlaka belirtilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgeler, e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı hukuki niteliktedir.

E- Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Tebligat sistemine yapılan başvurular iki ayrı şekilde gerçekleşir. Bunlar; 1.Tüzel kişi ve kamu kurumları için yapılan başvurular, 2.Bireysel olarak yapılan başvurular. Tüzel kişi ve kurumlar için e-Tebligat başvurusu: Elektronik yolla tebligat oluşturma zorunluluğu olan kişi ve kurumlar için başvuru, bu zorunluluğun oluştuğu tarih itibarıyla 1 ay içerisinde gerekli kurumlarca PTT’ye yapılır. E-Tebligat başvuru işlemi esnasında talep edilen belgeler ise aşağıdaki gibidir: •Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kaydı bulunmayanlar için tabi oldukları sisteme ait bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler için ise DETSİS’de yer alan kuruma özel numara ve sistem bilgileri, •Başvuru T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise gerekli kimlik bilgileri ve T.C. numarası; yabancı gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise yabancı kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri, •MERSİS’e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarası ile sisteme ait bilgileri, MERSİS kaydı bulunmayan tüzel kişilerin ise tabi oldukları sisteme ait bilgileri, •PTT’nin talep etmeyi uygun gördüğü diğer bilgi ve belgeler. Bireysel e-Tebligat Başvurusu: Bireysel e-Tebligat başvuruları, online başvuru ya da PTT şubeleri aracılığı ile fiziki başvuru şeklinde gerçekleşebilir. Bireysel e-Tebligat başvuruları ön başvuru ve asıl başvuru şeklinde adımlardan oluşur. Ön başvuru: Ön başvuru, PTT merkezine gitmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içerisinde yer alan ön başvuru ekranı vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bunu sadece gerçek kişiler yapabilir. Ön başvuru ekranından alınan ön başvuru numarası ve başvuru esnasında gereken kimlik bilgileri ile PTT merkezlerine müracaat edebilirsiniz. Online başvuru: Yine yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir. PTT merkezine gelmeksizin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içerisinde bulunan başvuru ekranından elektronik imza, e-devlet ya da mobil imzayla online ortamda hesap açabilirsiniz. PTT merkezleri aracılığı ile başvuru: Gerçek kişiler ile tebligatı elektronik ortamda yapma zorunluluğu olmayan tüzel kişiler, e-Tebligat adresi almak için amacı ile PTT merkezine başvuruda bulunabilir. PTT’nin, başvuranın kimliğini tespit edeceği bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir: •Başvuru sahibi T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarası ile T.C. kimlik kartı, pasaportu, kanuni olarak kimlik yerine geçebilen resmi bir belge ya da elektronik imzası, •Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olmaması halinde yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaportu ya da elektronik imzası, •Başvuru sahibi tüzel kişi ise bu tüzel kişinin tabi olduğu sistem bilgileri bildirilir. Tüzel kişiler, başvuru esnasında işlemler için yetkilendirdikleri kişilerin kimlik bilgilerini içeren belgeleri PTT’ye iletir.

Kimler e-Tebligat kapsamındadır?

Tüm kurum ve şirketler bu kapsamdadır denilebilir. Gerçek kişiler ise isteğe bağlı olarak e-Tebligat adresi ve şifre alabilir. UETS’de (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) bilgileri olan kurum, şirket ve şahıslara e-Tebligat yapılacak, sistemde yer almayanlara eski sistemde olduğu gibi posta/zarf yolu ile tebligatlar yapılacak.

E- Tebligat Adres ve Şifreleri Nasıl Alacak?

01.01.2019’dan önce kurulan şirketlerin bir işlem yapmalarına gerek yok, onlar adına UETS’de gerekli kayıtlar yapılmış olacak ve şifreler kendilerine ulaştırılacak. 01.01.2019’dan sonra kurulan şirketler ise 15 gün içinde Ticaret Odaları’ndan e-Tebligat adres ve şifrelerini temin edebilecekler.

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Elektronik tebligat sistemine geçisin birçok faydası vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir; •Fiziki ortamda meydana gelen tebligatlar masraflı olurken elektronik tebligatlar masraf içermez. •Tebligat işlemi fiziki ortamda haftalar alabilirken elektronik ortamda saniyeler içinde gerçekleşebilir. Zaman tasarrufunu sağlar. •Belge içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder. •E-Tebligat sisteminde tebligatın zamanı, alıcısı ve ekleri görüntülenebildiği için kuşku uyandırmaz.

E- Tebligat Ne Zaman Tebliğ Olmuş Sayılır?

E-Tebligat sistemi üzerinden gönderilen belgeler mükellefin e-postasına ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır, ayrıca posta yoluyla tebligat gönderilmesine gerek yoktur.

Elektronik Tebligat sisteminden çıkış nasıl olur?

Zorunlu olarak ya da isteğe bağlı olarak sisteme dahil olanların sistemden çıkabilmesi iki halde mümkündür: Tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının silinmesi, Gerçek kişilerde ölüm veya gaiplik kararının verilmesi.