İnternet reklamlarına geçtiğimiz günlerde vergi uygulaması getirildi. 1 Ocak 2019’dan sonra yapılacak ödemeler üzerinden %15 vergi hesaplanacak. Bu vergi, kesinti yolu ile (stopaj) ödenecek. Eğer Google Ads, Facebook gibi yerlere reklam veriyorsanız ya da bu ve benzeri mecralarda ürün ya da hizmetlerinizi tanıtmak adına fenomen ve influencerlara ödeme yapıyorsanız, %15 gelir vergisi (stopaj ile) ödemeniz gerekecektir.

Kimler %15 Gelir Vergisi Ödeyecek ve Bu Gelir Vergisi Nasıl Ödenecek?

İnternet üzerinden reklam verenler. Reklam verenlerin reklam karşılığında yayınlayana veya yayınlanmasına aracılık edenlere ödeme yapması ve bunu gider olarak kayıtlara alması durumunda stopaj gelir vergisi hesaplanacaktır. Reklam ödemesini yapan; yapılan ödemeye ilişkin bilgileri muhtasar beyannamesinde gösterecek ve muhtasar beyanname ile devlete ödeme yapılacaktır.

%15 Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanıyor?

Reklam karşılığında 100 TL ödeme yapıldığını farz edelim, 100TL için 15 TL de vergi dairesine ödeme yapılacak. %15 vergi, toplam gider üzerinden hesaplanacak. Yani: •Reklam ödemesi…100 TL •Gelir vergisi (stopaj- muhtasar ile ödenen) 15 TL •Toplam gider…115 TL

Hangi Ödemeler İçin %15 Gelir Vergisi Var?

Aslında bu kapsamda yapılan tüm ödemeler için stopaj var. Ancak söz konusu şirket Türkiye’de kurulu bir sermaye şirketi ise stopaj oranı %0 olacak (yani ek gelir vergisi ödenmeyecek). Şirketlerin ödeyecekleri stopaj oranları: •%15…Dar mükellefler (yurtdışında kurulu şirketler, yurtdışında yaşayan kişiler) •%15…Gerçek kişiler (Mükellef olsun olmasın) •%0…Tam mükellefler (Türkiye’de kurulu sermaye şirketleri-Ltd. A.Ş.-)

Türkiye’deki Bir Şirkete İnternet Reklam Ödemesi Yapılırsa Stopaj Var Mı?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerden gerçek kişiler için %15, Türkiye’de yerleşik şirketler için %0, yurt dışındaki şirketler için %15 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Bu stopaj, pratikte Google, Facebook gibi yabancı şirketlerin Türkiye’den elde ettikleri reklam gelirlerini vergilendirmeyi hedeflemektedir. Konuya ilişkin detaylı açıklamalar ise Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “15.3.11. Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerde vergi kesintisi” bölümünde yapılmıştır.

İnternet Reklamı Bedeli Ödemelerinden Yapılacak Stopaj Oranları

Kararla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı %15 olarak belirlenmiştir. Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran %0 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden %0 oranında stopaj yapılacaktır. Hizmete aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca %0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce %15 oranında stopaj yapılacaktır.