Sermaye şirketi kurmak, şahıs şirketi kurmaya göre daha masraflı ve prosedür açısından daha karmaşık olabilir. Sermaye şirketlerinin, bulundukları ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynamaları nedeniyle kuruluş ve faaliyet süreçleri genellikle ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Şirketlerin ticaret siciline tescil edilme ve ilan edilme zorunluluğu gibi kurallar, şirket kurma sürecindeki önemini vurgular. Ayrıca, sermaye şirketleri kurulurken ticaret unvanı seçimiyle ilgili belirli hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye şirketi kurmak isteyenlerin bu prosedürleri ve masrafları dikkate alması önemlidir. 

 

Limited Şirket Nedir? 

Limited şirket (Ltd. Şti.), ortaklarının sorumluluklarını sermayeleriyle sınırladığı bir işletme türüdür. Limited şirketler, en az bir ortak tarafından kurulabilir ve bu ortaklar, şirket borçlarından kişisel olarak sınırlı bir şekilde sorumlu olurlar. Limited şirketler genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tercih edilen bir yapıya sahiptir. Yönetim ve karar alma süreçleri, ortakların anlaşmalarına veya şirket sözleşmesine dayanır. Limited şirketler ticaret unvanı altında faaliyet gösterirler ve ticaret siciline kaydedilirler. Bu tür şirketler, sermaye paylarını ortaklar arasında esnek bir şekilde dağıtabilir ve hisse devirleri daha kolaydır. Limited şirketlerin kuruluş ve yönetimine ilişkin detaylar, genellikle ülkenin ticaret kanunlarına ve ilgili düzenlemelere tabidir. 

 

Limited Şirketi Kurma Şartları Nelerdir? 

Limited şirketler, kanunlarca belirlenen ekonomik amaç ve konular için kurulabilirler. Şirket, kurucuların noter veya ticaret sicili müdürü önünde imzaladıkları ve sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ettikleri şirket sözleşmesiyle resmen kurulur. Ana sermaye pay bedellerinin ödenmesi konusunda anonim şirketlerdeki kurallar genellikle geçerlidir. 

Şirket sözleşmesinde bulunması gerekenler şunlardır: 

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi 

 • Şirketin işletme konusu 

 • Esas sermayenin miktarı ve paylarının değeri 

 • Müdürlerin kimlik bilgileri 

 • Şirketin yapacağı ilanların şekli 

 • Şirket sözleşmesinde öngörülen bağlayıcı hükümler 

 

Limited şirketler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Ortak sayısı en az 1, en fazla 50 olabilir, ancak 1 ortak kalması durumunda şirket tek ortaklı hale gelir. Tek ortaklı hale geldiğinde bu durumun müdürlere bildirilmesi gerekir, aksi takdirde müdürler sorumlu tutulabilirler. Başlangıç sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır ve kayıtlı sermaye sistemi limited şirketler için geçerli değildir. Ana sermaye paylarının değeri farklı olabilir ancak payların değerinin 25.000 TL veya katları olması gerekmektedir. 

 

Anonim Şirket Nedir? 

Anonim şirket (A.Ş.), sermayesini paylara bölen ve bu payların halka açık olabileceği bir işletme türüdür. Anonim şirketler, en az bir ortak tarafından kurulabilirler ve hisse senetleri aracılığıyla sermayelerini temsil ederler. Bu şirket türünde, ortaklar sermaye paylarının değeri kadar sorumlu olurlar, yani şirketin borçlarından kişisel olarak sınırlı bir şekilde sorumludurlar. 

Anonim şirketler, genellikle büyük ölçekli işletmeler ve sermaye yoğun sektörler için tercih edilir. Bunun nedeni, hisse senetlerinin halka açık olması ve şirketin sermaye artırımı yapabilmesidir. Anonim şirketlerin yönetimi, genellikle yönetim kurulu ve genel kurul tarafından gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, şirketin günlük operasyonlarını yönetirken, genel kurul ise ortakların temsilcileri tarafından alınan önemli kararlarda rol oynar. 

Anonim şirketlerin kuruluşu ve faaliyetleri, genellikle ülkenin ticaret kanunlarına ve ilgili düzenlemelere tabidir. Bu şirket türü, çeşitli yasal yükümlülükleri ve düzenlemeleri yerine getirmek zorundadır, örneğin vergi beyannameleri vermek, genel kurul toplantıları düzenlemek gibi. Ayrıca, anonim şirketlerin halka açık olmaları durumunda, borsa düzenlemelerine ve sermaye piyasası kurallarına da uymaları gerekir. Anonim şirketlerin esnek bir yapıya sahip olmaları ve sermaye artırımı yapabilme yetenekleri, büyümeyi ve sermaye toplamayı kolaylaştırır. Bu nedenle, büyük ölçekli işletmelerin ve yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği bir işletme türüdür. 

 

Anonim Şirketi Kurma Şartları Nelerdir? 

Anonim şirketler, çeşitli ekonomik amaçlar ve konular için kanunlarca yasaklanmayan her türlü faaliyet için kurulabilirler. Şirket, kurucuların noter tarafından onaylanmış veya ticaret sicili müdürü veya yardımcısı önünde imzaladıkları ana sözleşmede sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ettikleri takdirde resmen kurulur. 

Sermayenin en az 1/4'ü tescil öncesinde nakit olarak taahhüt edilmeli ve kalan miktar ise şirketin tescilini takip eden 24 ay içinde ödenmelidir. Ana sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve tüm kurucuların imzalarının noter tarafından onaylanması veya ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması gerekmektedir. 

Ana sözleşmede yer alması gereken önemli hususlar şunlardır: 

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezi 

 • Şirketin işletme konusu 

 • Sermaye miktarı, pay değerleri ve ödeme koşulları 

 • Pay senetlerinin nitelikleri, imtiyazlar, devir kısıtlamaları 

 • Banka sermaye olarak konan nakit ve mal varlıkları 

 • Yönetim kurulu üyeleri ve şirket kârından sağlanacak yararlar 

 • Genel kurulun toplantıya çağrılması ve oy hakları 

 • Şirketin hesap dönemi ve ilanlarının yapılma şekli 

Anonim şirketler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir ve ortak sayısında minimum bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak, ortak sayısı 500'ü aşarsa, şirketler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi tutulurlar. Başlangıç sermayesi en az 50.000 TL olmalıdır ve kayıtlı sermaye sistemine bağlı anonim şirketlerde başlangıç sermayesi en az 100.000 TL olmalıdır. Kayıtlı sermaye sistemi, belirli bir tavan değere kadar sermaye artırımını mümkün kılar. 

Anonim şirketler, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir şirket türüdür ve büyük ölçekli işletmelerin ve sermaye yoğun sektörlerin tercih ettiği bir yapıya sahiptirler. 

 

Hesapbilir ile Muhasebe İşleriniz Çok Kolay!!!

 

Hesapbilir ile 15 gün boyunca Ücretsiz Deneme sürecine hemen başlayabilirsiniz. Programımız, ön muhasebe süreçlerinizi kolaylaştırmanın yanı sıra E-Fatura kesme işlemlerinizde de size yardımcı olur. Hesapbilir, internet erişimi olan her yerden kolayca E-Fatura kesmenizi sağlarken, aynı zamanda Stopaj vergisi gibi vergilendirme işlemlerini otomatik olarak hesaplayıp işlemlerinize ekleyebilir. Bu sayede işletmenizin vergi işlemlerini düzenlemek ve takip etmek daha basit hale gelir.