Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Bir hesap dönemi içindeki gelir-gider ve satılan malların alış bedelleri arasındaki farka uygulanan vergilendirmedir. Vergi mükellefi, vergi usul kanununun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişilerdir. Gelir vergisine tabi olanlar kazancın tespiti açısından iki gruba ayrılır: Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. Her iki grup için de ödenecek tutar elde edilen kazanca göre değişmektedir. Basit usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergilerini öder. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler ise KDV, gelir vergisi gibi vergileri de öderler.

Basit Usule Tabi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Basit usule tabi olanlar, bazı açılardan daha avantajlı sayılırlar. Bu avantajların başlıcaları; •Basit usule tabi olanların yasal olarak muhasebe defteri tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. •Vergi tevkifatı yapma gerekliliği de yoktur. •Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmesine gerek yoktur. •En önemli avantajlardan birisi de üç aylık dönemler halinde alınan geçici vergiden muaf olmalarıdır. •KDV Beyannamesi vermezler. •Ticari kazancın tespit edilmesi aşamasında, normalde amortismana dahil olan iktisadi kıymet alışları ve satışları, basit usule tabi olanlar için ise dikkate alınmayan ayrıntılardır. •Normalde kayıtlar, mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur ancak basit usuldeki mükellefler isterlerse kayıtlarını kendileri tutabilir. Bunun için özel bir izin almalarına da gerek yoktur. •En önemli avantajlardan birisi de ticari kazançlarına yıllık tam 8.000 TL indirim yapılmasıdır. •Yıllık indirime ek olarak; engellilik indiriminden de faydalanabilmektedirler. Tüm bu başlıca avantajları ile basit usulde vergilendirme işletmeler açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ancak tabii ki bu usule dahil olabilmenin de bazı şartları söz konusudur.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

1.2021 takvim yılı için; 1 numaralı bent için, satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satan kişilerin, yıllık alım tutarının 150.000 TL’yi ve yıllık satış tutarının 240.000 TL’yi geçmemesi. 2.2 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı, 76.000 TL. 3.3 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış + İş Hasılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı, 150.000 TL. (313 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 için belirlenen tutarlardır.)

Basit Usule Tabi Mükellefler Hangi Bilgileri Bildirmekten Sorumludur?

Mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle sorumlu oldukları birtakım hususlar vardır. Bunlar şu şekildedir: •İşe başlama günü ve tarihi, •Değişiklikler (adres değişikliği, iş değişikliği, işletmede değişiklik), •İşi bırakma günü ve tarihi.

Basit Usulde Vergilendirmeden Faydalanamayacak Olanlar

•Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar. •Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. •İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. •Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar. •Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece taahhütte bulunanlar. •Sigorta prodüktörleri. •Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler. •Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar. •Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç). •Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler. •Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç). •Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit usulde kazanç nasıl tespit edilir?

Bir hesap dönemi içinde elde edilen gelir ve giderler ile satılan malların alış bedelleri arasındaki fark basit usulde kazançtır. Bu fark faaliyetle ilgili olarak alınma ve verilme mecburiyeti olan alış, giderler ve hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Kazanç bu şekilde tespit edilirken mal ticareti ile uğraşanlar; •Hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun değerini hasılata, •Hesap dönemi başındaki mal mevcudunun değerini giderlere eklerler. Fakat kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman hesaplanmaz.

Basit usul beyan zamanı ve ödeme süreleri

•Geliri basit usulde tespit edilen mükellefler 1 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında yıllık beyanlarını beyan etmekz zorundadırlar. Ancak bu sene 28 Şubat Pazar gününe denk geldiği için 2020 takvim yılına ilişkin basit usul kazançları 1 Şubat 2021 – 01 Mart 2021 tarihleri arasında beyan edilecektir. •Beyan edilecek vergiler iki eşit taksitte 1 Şubat – 1 Mart 2021 ve 1 Haziran – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ödenecektir. •Vergiler, kamu bankalarından, vergi dairesi gişelerinden ya da Gelir İdaresinde kredi kartı bilgileri girilerek ödenebilir.

Basit Usule Tabi Mükellefler için Defter Beyan Sistemi

Basit usule tabi mükellefler, aralarında Defter Beyan Sistemi Kullanım ve Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri meslek odaları aracılığıyla ya da Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi imzaladıkları mali müşavirler aracılığıyla sisteme hem başvuru yapabilecekler hem de sistemi kullanabileceklerdir. Sisteme giriş şifresi mükellef veya yerine yetkilendirdiği kişi tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesinden kapalı zarf içinde temin edilecektir.